Prompt

Chia đông từ “prompt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prompt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prompt

Quá khứ đơn
  • prompted

Quá khứ phân từ
  • prompted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prompt

you
prompt

he/she/it
prompts

we
prompt

you
prompt

they
prompt

Thì hiện tại continuous

I
am prompting

you
are prompting

he/she/it
is prompting

we
are prompting

you
are prompting

they
are prompting

Quá khứ đơn

I
prompted

you
prompted

he/she/it
prompted

we
prompted

you
prompted

they
prompted

Quá khứ tiếp diễn

I
was prompting

you
were prompting

he/she/it
was prompting

we
were prompting

you
were prompting

they
were prompting

Hiện tại hoàn thành

I
have prompted

you
have prompted

he/she/it
has prompted

we
have prompted

you
have prompted

they
have prompted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prompting

you
have been prompting

he/she/it
has been prompting

we
have been prompting

you
have been prompting

they
have been prompting

Quá khứ hoàn thành

I
had prompted

you
had prompted

he/she/it
had prompted

we
had prompted

you
had prompted

they
had prompted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prompting

you
had been prompting

he/she/it
had been prompting

we
had been prompting

you
had been prompting

they
had been prompting

Tương lại đơn

I
will prompt

you
will prompt

he/she/it
will prompt

we
will prompt

you
will prompt

they
will prompt

Tương lại tiếp diễn

I
will be prompting

you
will be prompting

he/she/it
will be prompting

we
will be prompting

you
will be prompting

they
will be prompting

Tương lại hoàn thành

I
will have prompted

you
will have prompted

he/she/it
will have prompted

we
will have prompted

you
will have prompted

they
will have prompted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prompting

you
will have been prompting

he/she/it
will have been prompting

we
will have been prompting

you
will have been prompting

they
will have been prompting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.