Prolong

Chia đông từ “prolong” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prolong. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prolong

Quá khứ đơn
  • prolonged

Quá khứ phân từ
  • prolonged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prolong

you
prolong

he/she/it
prolongs

we
prolong

you
prolong

they
prolong

Thì hiện tại continuous

I
am prolonging

you
are prolonging

he/she/it
is prolonging

we
are prolonging

you
are prolonging

they
are prolonging

Quá khứ đơn

I
prolonged

you
prolonged

he/she/it
prolonged

we
prolonged

you
prolonged

they
prolonged

Quá khứ tiếp diễn

I
was prolonging

you
were prolonging

he/she/it
was prolonging

we
were prolonging

you
were prolonging

they
were prolonging

Hiện tại hoàn thành

I
have prolonged

you
have prolonged

he/she/it
has prolonged

we
have prolonged

you
have prolonged

they
have prolonged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prolonging

you
have been prolonging

he/she/it
has been prolonging

we
have been prolonging

you
have been prolonging

they
have been prolonging

Quá khứ hoàn thành

I
had prolonged

you
had prolonged

he/she/it
had prolonged

we
had prolonged

you
had prolonged

they
had prolonged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prolonging

you
had been prolonging

he/she/it
had been prolonging

we
had been prolonging

you
had been prolonging

they
had been prolonging

Tương lại đơn

I
will prolong

you
will prolong

he/she/it
will prolong

we
will prolong

you
will prolong

they
will prolong

Tương lại tiếp diễn

I
will be prolonging

you
will be prolonging

he/she/it
will be prolonging

we
will be prolonging

you
will be prolonging

they
will be prolonging

Tương lại hoàn thành

I
will have prolonged

you
will have prolonged

he/she/it
will have prolonged

we
will have prolonged

you
will have prolonged

they
will have prolonged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prolonging

you
will have been prolonging

he/she/it
will have been prolonging

we
will have been prolonging

you
will have been prolonging

they
will have been prolonging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.