Proliferate

Chia đông từ “proliferate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ proliferate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to proliferate

Quá khứ đơn
  • proliferated

Quá khứ phân từ
  • proliferated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
proliferate

you
proliferate

he/she/it
proliferates

we
proliferate

you
proliferate

they
proliferate

Thì hiện tại continuous

I
am proliferating

you
are proliferating

he/she/it
is proliferating

we
are proliferating

you
are proliferating

they
are proliferating

Quá khứ đơn

I
proliferated

you
proliferated

he/she/it
proliferated

we
proliferated

you
proliferated

they
proliferated

Quá khứ tiếp diễn

I
was proliferating

you
were proliferating

he/she/it
was proliferating

we
were proliferating

you
were proliferating

they
were proliferating

Hiện tại hoàn thành

I
have proliferated

you
have proliferated

he/she/it
has proliferated

we
have proliferated

you
have proliferated

they
have proliferated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proliferating

you
have been proliferating

he/she/it
has been proliferating

we
have been proliferating

you
have been proliferating

they
have been proliferating

Quá khứ hoàn thành

I
had proliferated

you
had proliferated

he/she/it
had proliferated

we
had proliferated

you
had proliferated

they
had proliferated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proliferating

you
had been proliferating

he/she/it
had been proliferating

we
had been proliferating

you
had been proliferating

they
had been proliferating

Tương lại đơn

I
will proliferate

you
will proliferate

he/she/it
will proliferate

we
will proliferate

you
will proliferate

they
will proliferate

Tương lại tiếp diễn

I
will be proliferating

you
will be proliferating

he/she/it
will be proliferating

we
will be proliferating

you
will be proliferating

they
will be proliferating

Tương lại hoàn thành

I
will have proliferated

you
will have proliferated

he/she/it
will have proliferated

we
will have proliferated

you
will have proliferated

they
will have proliferated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proliferating

you
will have been proliferating

he/she/it
will have been proliferating

we
will have been proliferating

you
will have been proliferating

they
will have been proliferating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.