Project

Chia đông từ “project” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ project. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to project

Quá khứ đơn
  • projected

Quá khứ phân từ
  • projected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
project

you
project

he/she/it
projects

we
project

you
project

they
project

Thì hiện tại continuous

I
am projecting

you
are projecting

he/she/it
is projecting

we
are projecting

you
are projecting

they
are projecting

Quá khứ đơn

I
projected

you
projected

he/she/it
projected

we
projected

you
projected

they
projected

Quá khứ tiếp diễn

I
was projecting

you
were projecting

he/she/it
was projecting

we
were projecting

you
were projecting

they
were projecting

Hiện tại hoàn thành

I
have projected

you
have projected

he/she/it
has projected

we
have projected

you
have projected

they
have projected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been projecting

you
have been projecting

he/she/it
has been projecting

we
have been projecting

you
have been projecting

they
have been projecting

Quá khứ hoàn thành

I
had projected

you
had projected

he/she/it
had projected

we
had projected

you
had projected

they
had projected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been projecting

you
had been projecting

he/she/it
had been projecting

we
had been projecting

you
had been projecting

they
had been projecting

Tương lại đơn

I
will project

you
will project

he/she/it
will project

we
will project

you
will project

they
will project

Tương lại tiếp diễn

I
will be projecting

you
will be projecting

he/she/it
will be projecting

we
will be projecting

you
will be projecting

they
will be projecting

Tương lại hoàn thành

I
will have projected

you
will have projected

he/she/it
will have projected

we
will have projected

you
will have projected

they
will have projected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been projecting

you
will have been projecting

he/she/it
will have been projecting

we
will have been projecting

you
will have been projecting

they
will have been projecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.