Prohibit

Chia đông từ “prohibit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prohibit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prohibit

Quá khứ đơn
  • prohibited

Quá khứ phân từ
  • prohibited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prohibit

you
prohibit

he/she/it
prohibits

we
prohibit

you
prohibit

they
prohibit

Thì hiện tại continuous

I
am prohibiting

you
are prohibiting

he/she/it
is prohibiting

we
are prohibiting

you
are prohibiting

they
are prohibiting

Quá khứ đơn

I
prohibited

you
prohibited

he/she/it
prohibited

we
prohibited

you
prohibited

they
prohibited

Quá khứ tiếp diễn

I
was prohibiting

you
were prohibiting

he/she/it
was prohibiting

we
were prohibiting

you
were prohibiting

they
were prohibiting

Hiện tại hoàn thành

I
have prohibited

you
have prohibited

he/she/it
has prohibited

we
have prohibited

you
have prohibited

they
have prohibited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prohibiting

you
have been prohibiting

he/she/it
has been prohibiting

we
have been prohibiting

you
have been prohibiting

they
have been prohibiting

Quá khứ hoàn thành

I
had prohibited

you
had prohibited

he/she/it
had prohibited

we
had prohibited

you
had prohibited

they
had prohibited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prohibiting

you
had been prohibiting

he/she/it
had been prohibiting

we
had been prohibiting

you
had been prohibiting

they
had been prohibiting

Tương lại đơn

I
will prohibit

you
will prohibit

he/she/it
will prohibit

we
will prohibit

you
will prohibit

they
will prohibit

Tương lại tiếp diễn

I
will be prohibiting

you
will be prohibiting

he/she/it
will be prohibiting

we
will be prohibiting

you
will be prohibiting

they
will be prohibiting

Tương lại hoàn thành

I
will have prohibited

you
will have prohibited

he/she/it
will have prohibited

we
will have prohibited

you
will have prohibited

they
will have prohibited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prohibiting

you
will have been prohibiting

he/she/it
will have been prohibiting

we
will have been prohibiting

you
will have been prohibiting

they
will have been prohibiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.