Progress

Chia đông từ “progress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ progress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to progress

Quá khứ đơn
  • progressed

Quá khứ phân từ
  • progressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
progress

you
progress

he/she/it
progresses

we
progress

you
progress

they
progress

Thì hiện tại continuous

I
am progressing

you
are progressing

he/she/it
is progressing

we
are progressing

you
are progressing

they
are progressing

Quá khứ đơn

I
progressed

you
progressed

he/she/it
progressed

we
progressed

you
progressed

they
progressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was progressing

you
were progressing

he/she/it
was progressing

we
were progressing

you
were progressing

they
were progressing

Hiện tại hoàn thành

I
have progressed

you
have progressed

he/she/it
has progressed

we
have progressed

you
have progressed

they
have progressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been progressing

you
have been progressing

he/she/it
has been progressing

we
have been progressing

you
have been progressing

they
have been progressing

Quá khứ hoàn thành

I
had progressed

you
had progressed

he/she/it
had progressed

we
had progressed

you
had progressed

they
had progressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been progressing

you
had been progressing

he/she/it
had been progressing

we
had been progressing

you
had been progressing

they
had been progressing

Tương lại đơn

I
will progress

you
will progress

he/she/it
will progress

we
will progress

you
will progress

they
will progress

Tương lại tiếp diễn

I
will be progressing

you
will be progressing

he/she/it
will be progressing

we
will be progressing

you
will be progressing

they
will be progressing

Tương lại hoàn thành

I
will have progressed

you
will have progressed

he/she/it
will have progressed

we
will have progressed

you
will have progressed

they
will have progressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been progressing

you
will have been progressing

he/she/it
will have been progressing

we
will have been progressing

you
will have been progressing

they
will have been progressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.