Program

Chia đông từ “program” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ program. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to program

Quá khứ đơn
  • programmed

Quá khứ phân từ
  • programmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
program

you
program

he/she/it
programs

we
program

you
program

they
program

Thì hiện tại continuous

I
am programming

you
are programming

he/she/it
is programming

we
are programming

you
are programming

they
are programming

Quá khứ đơn

I
programmed

you
programmed

he/she/it
programmed

we
programmed

you
programmed

they
programmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was programming

you
were programming

he/she/it
was programming

we
were programming

you
were programming

they
were programming

Hiện tại hoàn thành

I
have programmed

you
have programmed

he/she/it
has programmed

we
have programmed

you
have programmed

they
have programmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been programming

you
have been programming

he/she/it
has been programming

we
have been programming

you
have been programming

they
have been programming

Quá khứ hoàn thành

I
had programmed

you
had programmed

he/she/it
had programmed

we
had programmed

you
had programmed

they
had programmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been programming

you
had been programming

he/she/it
had been programming

we
had been programming

you
had been programming

they
had been programming

Tương lại đơn

I
will program

you
will program

he/she/it
will program

we
will program

you
will program

they
will program

Tương lại tiếp diễn

I
will be programming

you
will be programming

he/she/it
will be programming

we
will be programming

you
will be programming

they
will be programming

Tương lại hoàn thành

I
will have programmed

you
will have programmed

he/she/it
will have programmed

we
will have programmed

you
will have programmed

they
will have programmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been programming

you
will have been programming

he/she/it
will have been programming

we
will have been programming

you
will have been programming

they
will have been programming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.