Profit

Chia đông từ “profit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ profit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to profit

Quá khứ đơn
  • profited

Quá khứ phân từ
  • profited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
profit

you
profit

he/she/it
profits

we
profit

you
profit

they
profit

Thì hiện tại continuous

I
am profiting

you
are profiting

he/she/it
is profiting

we
are profiting

you
are profiting

they
are profiting

Quá khứ đơn

I
profited

you
profited

he/she/it
profited

we
profited

you
profited

they
profited

Quá khứ tiếp diễn

I
was profiting

you
were profiting

he/she/it
was profiting

we
were profiting

you
were profiting

they
were profiting

Hiện tại hoàn thành

I
have profited

you
have profited

he/she/it
has profited

we
have profited

you
have profited

they
have profited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been profiting

you
have been profiting

he/she/it
has been profiting

we
have been profiting

you
have been profiting

they
have been profiting

Quá khứ hoàn thành

I
had profited

you
had profited

he/she/it
had profited

we
had profited

you
had profited

they
had profited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been profiting

you
had been profiting

he/she/it
had been profiting

we
had been profiting

you
had been profiting

they
had been profiting

Tương lại đơn

I
will profit

you
will profit

he/she/it
will profit

we
will profit

you
will profit

they
will profit

Tương lại tiếp diễn

I
will be profiting

you
will be profiting

he/she/it
will be profiting

we
will be profiting

you
will be profiting

they
will be profiting

Tương lại hoàn thành

I
will have profited

you
will have profited

he/she/it
will have profited

we
will have profited

you
will have profited

they
will have profited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been profiting

you
will have been profiting

he/she/it
will have been profiting

we
will have been profiting

you
will have been profiting

they
will have been profiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.