Profess

Chia đông từ “profess” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ profess. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to profess

Quá khứ đơn
  • professed

Quá khứ phân từ
  • professed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
profess

you
profess

he/she/it
professes

we
profess

you
profess

they
profess

Thì hiện tại continuous

I
am professing

you
are professing

he/she/it
is professing

we
are professing

you
are professing

they
are professing

Quá khứ đơn

I
professed

you
professed

he/she/it
professed

we
professed

you
professed

they
professed

Quá khứ tiếp diễn

I
was professing

you
were professing

he/she/it
was professing

we
were professing

you
were professing

they
were professing

Hiện tại hoàn thành

I
have professed

you
have professed

he/she/it
has professed

we
have professed

you
have professed

they
have professed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been professing

you
have been professing

he/she/it
has been professing

we
have been professing

you
have been professing

they
have been professing

Quá khứ hoàn thành

I
had professed

you
had professed

he/she/it
had professed

we
had professed

you
had professed

they
had professed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been professing

you
had been professing

he/she/it
had been professing

we
had been professing

you
had been professing

they
had been professing

Tương lại đơn

I
will profess

you
will profess

he/she/it
will profess

we
will profess

you
will profess

they
will profess

Tương lại tiếp diễn

I
will be professing

you
will be professing

he/she/it
will be professing

we
will be professing

you
will be professing

they
will be professing

Tương lại hoàn thành

I
will have professed

you
will have professed

he/she/it
will have professed

we
will have professed

you
will have professed

they
will have professed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been professing

you
will have been professing

he/she/it
will have been professing

we
will have been professing

you
will have been professing

they
will have been professing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.