Produce

Chia đông từ “produce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ produce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to produce

Quá khứ đơn
  • produced

Quá khứ phân từ
  • produced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
produce

you
produce

he/she/it
produces

we
produce

you
produce

they
produce

Thì hiện tại continuous

I
am producing

you
are producing

he/she/it
is producing

we
are producing

you
are producing

they
are producing

Quá khứ đơn

I
produced

you
produced

he/she/it
produced

we
produced

you
produced

they
produced

Quá khứ tiếp diễn

I
was producing

you
were producing

he/she/it
was producing

we
were producing

you
were producing

they
were producing

Hiện tại hoàn thành

I
have produced

you
have produced

he/she/it
has produced

we
have produced

you
have produced

they
have produced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been producing

you
have been producing

he/she/it
has been producing

we
have been producing

you
have been producing

they
have been producing

Quá khứ hoàn thành

I
had produced

you
had produced

he/she/it
had produced

we
had produced

you
had produced

they
had produced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been producing

you
had been producing

he/she/it
had been producing

we
had been producing

you
had been producing

they
had been producing

Tương lại đơn

I
will produce

you
will produce

he/she/it
will produce

we
will produce

you
will produce

they
will produce

Tương lại tiếp diễn

I
will be producing

you
will be producing

he/she/it
will be producing

we
will be producing

you
will be producing

they
will be producing

Tương lại hoàn thành

I
will have produced

you
will have produced

he/she/it
will have produced

we
will have produced

you
will have produced

they
will have produced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been producing

you
will have been producing

he/she/it
will have been producing

we
will have been producing

you
will have been producing

they
will have been producing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.