Prod

Chia đông từ “prod” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prod. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prod

Quá khứ đơn
  • prodded

Quá khứ phân từ
  • prodded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prod

you
prod

he/she/it
prods

we
prod

you
prod

they
prod

Thì hiện tại continuous

I
am prodding

you
are prodding

he/she/it
is prodding

we
are prodding

you
are prodding

they
are prodding

Quá khứ đơn

I
prodded

you
prodded

he/she/it
prodded

we
prodded

you
prodded

they
prodded

Quá khứ tiếp diễn

I
was prodding

you
were prodding

he/she/it
was prodding

we
were prodding

you
were prodding

they
were prodding

Hiện tại hoàn thành

I
have prodded

you
have prodded

he/she/it
has prodded

we
have proded

you
have prodded

they
have prodded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prodding

you
have been prodding

he/she/it
has been prodding

we
have been prodding

you
have been prodding

they
have been prodding

Quá khứ hoàn thành

I
had prodded

you
had prodded

he/she/it
had prodded

we
had prodded

you
had prodded

they
had prodded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prodding

you
had been prodding

he/she/it
had been prodding

we
had been prodding

you
had been prodding

they
had been prodding

Tương lại đơn

I
will prod

you
will prod

he/she/it
will prod

we
will prod

you
will prod

they
will prod

Tương lại tiếp diễn

I
will be prodding

you
will be prodding

he/she/it
will be prodding

we
will be prodding

you
will be prodding

they
will be prodding

Tương lại hoàn thành

I
will have prodded

you
will have prodded

he/she/it
will have prodded

we
will have prodded

you
will have prodded

they
will have prodded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prodding

you
will have been prodding

he/she/it
will have been prodding

we
will have been prodding

you
will have been prodding

they
will have been prodding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.