Procure

Chia đông từ “procure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ procure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to procure

Quá khứ đơn
  • procured

Quá khứ phân từ
  • procured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
procure

you
procure

he/she/it
procures

we
procure

you
procure

they
procure

Thì hiện tại continuous

I
am procuring

you
are procuring

he/she/it
is procuring

we
are procuring

you
are procuring

they
are procuring

Quá khứ đơn

I
procured

you
procured

he/she/it
procured

we
procured

you
procured

they
procured

Quá khứ tiếp diễn

I
was procuring

you
were procuring

he/she/it
was procuring

we
were procuring

you
were procuring

they
were procuring

Hiện tại hoàn thành

I
have procured

you
have procured

he/she/it
has procured

we
have procured

you
have procured

they
have procured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been procuring

you
have been procuring

he/she/it
has been procuring

we
have been procuring

you
have been procuring

they
have been procuring

Quá khứ hoàn thành

I
had procured

you
had procured

he/she/it
had procured

we
had procured

you
had procured

they
had procured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been procuring

you
had been procuring

he/she/it
had been procuring

we
had been procuring

you
had been procuring

they
had been procuring

Tương lại đơn

I
will procure

you
will procure

he/she/it
will procure

we
will procure

you
will procure

they
will procure

Tương lại tiếp diễn

I
will be procuring

you
will be procuring

he/she/it
will be procuring

we
will be procuring

you
will be procuring

they
will be procuring

Tương lại hoàn thành

I
will have procured

you
will have procured

he/she/it
will have procured

we
will have procured

you
will have procured

they
will have procured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been procuring

you
will have been procuring

he/she/it
will have been procuring

we
will have been procuring

you
will have been procuring

they
will have been procuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.