Proclaim

Chia đông từ “proclaim” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ proclaim. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to proclaim

Quá khứ đơn
  • proclaimed

Quá khứ phân từ
  • proclaimed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
proclaim

you
proclaim

he/she/it
proclaims

we
proclaim

you
proclaim

they
proclaim

Thì hiện tại continuous

I
am proclaiming

you
are proclaiming

he/she/it
is proclaiming

we
are proclaiming

you
are proclaiming

they
are proclaiming

Quá khứ đơn

I
proclaimed

you
proclaimed

he/she/it
proclaimed

we
proclaimed

you
proclaimed

they
proclaimed

Quá khứ tiếp diễn

I
was proclaiming

you
were proclaiming

he/she/it
was proclaiming

we
were proclaiming

you
were proclaiming

they
were proclaiming

Hiện tại hoàn thành

I
have proclaimed

you
have proclaimed

he/she/it
has proclaimed

we
have proclaimed

you
have proclaimed

they
have proclaimed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proclaiming

you
have been proclaiming

he/she/it
has been proclaiming

we
have been proclaiming

you
have been proclaiming

they
have been proclaiming

Quá khứ hoàn thành

I
had proclaimed

you
had proclaimed

he/she/it
had proclaimed

we
had proclaimed

you
had proclaimed

they
had proclaimed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proclaiming

you
had been proclaiming

he/she/it
had been proclaiming

we
had been proclaiming

you
had been proclaiming

they
had been proclaiming

Tương lại đơn

I
will proclaim

you
will proclaim

he/she/it
will proclaim

we
will proclaim

you
will proclaim

they
will proclaim

Tương lại tiếp diễn

I
will be proclaiming

you
will be proclaiming

he/she/it
will be proclaiming

we
will be proclaiming

you
will be proclaiming

they
will be proclaiming

Tương lại hoàn thành

I
will have proclaimed

you
will have proclaimed

he/she/it
will have proclaimed

we
will have proclaimed

you
will have proclaimed

they
will have proclaimed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proclaiming

you
will have been proclaiming

he/she/it
will have been proclaiming

we
will have been proclaiming

you
will have been proclaiming

they
will have been proclaiming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.