Process

Chia đông từ “process” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ process. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to process

Quá khứ đơn
  • processed

Quá khứ phân từ
  • processed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
process

you
process

he/she/it
processes

we
process

you
process

they
process

Thì hiện tại continuous

I
am processing

you
are processing

he/she/it
is processing

we
are processing

you
are processing

they
are processing

Quá khứ đơn

I
processed

you
processed

he/she/it
processed

we
processed

you
processed

they
processed

Quá khứ tiếp diễn

I
was processing

you
were processing

he/she/it
was processing

we
were processing

you
were processing

they
were processing

Hiện tại hoàn thành

I
have processed

you
have processed

he/she/it
has processed

we
have processed

you
have processed

they
have processed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been processing

you
have been processing

he/she/it
has been processing

we
have been processing

you
have been processing

they
have been processing

Quá khứ hoàn thành

I
had processed

you
had processed

he/she/it
had processed

we
had processed

you
had processed

they
had processed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been processing

you
had been processing

he/she/it
had been processing

we
had been processing

you
had been processing

they
had been processing

Tương lại đơn

I
will process

you
will process

he/she/it
will process

we
will process

you
will process

they
will process

Tương lại tiếp diễn

I
will be processing

you
will be processing

he/she/it
will be processing

we
will be processing

you
will be processing

they
will be processing

Tương lại hoàn thành

I
will have processed

you
will have processed

he/she/it
will have processed

we
will have processed

you
will have processed

they
will have processed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been processing

you
will have been processing

he/she/it
will have been processing

we
will have been processing

you
will have been processing

they
will have been processing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.