Proceed

Chia đông từ “proceed” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ proceed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to proceed

Quá khứ đơn
  • proceeded

Quá khứ phân từ
  • proceeded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
proceed

you
proceed

he/she/it
proceeds

we
proceed

you
proceed

they
proceed

Thì hiện tại continuous

I
am proceeding

you
are proceeding

he/she/it
is proceeding

we
are proceeding

you
are proceeding

they
are proceeding

Quá khứ đơn

I
proceeded

you
proceeded

he/she/it
proceeded

we
proceeded

you
proceeded

they
proceeded

Quá khứ tiếp diễn

I
was proceeding

you
were proceeding

he/she/it
was proceeding

we
were proceeding

you
were proceeding

they
were proceeding

Hiện tại hoàn thành

I
have proceeded

you
have proceeded

he/she/it
has proceeded

we
have proceeded

you
have proceeded

they
have proceeded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proceeding

you
have been proceeding

he/she/it
has been proceeding

we
have been proceeding

you
have been proceeding

they
have been proceeding

Quá khứ hoàn thành

I
had proceeded

you
had proceeded

he/she/it
had proceeded

we
had proceeded

you
had proceeded

they
had proceeded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proceeding

you
had been proceeding

he/she/it
had been proceeding

we
had been proceeding

you
had been proceeding

they
had been proceeding

Tương lại đơn

I
will proceed

you
will proceed

he/she/it
will proceed

we
will proceed

you
will proceed

they
will proceed

Tương lại tiếp diễn

I
will be proceeding

you
will be proceeding

he/she/it
will be proceeding

we
will be proceeding

you
will be proceeding

they
will be proceeding

Tương lại hoàn thành

I
will have proceeded

you
will have proceeded

he/she/it
will have proceeded

we
will have proceeded

you
will have proceeded

they
will have proceeded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proceeding

you
will have been proceeding

he/she/it
will have been proceeding

we
will have been proceeding

you
will have been proceeding

they
will have been proceeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.