Probe

Chia đông từ “probe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ probe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to probe

Quá khứ đơn
  • probed

Quá khứ phân từ
  • probed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
probe

you
probe

he/she/it
probes

we
probe

you
probe

they
probe

Thì hiện tại continuous

I
am probing

you
are probing

he/she/it
is probing

we
are probing

you
are probing

they
are probing

Quá khứ đơn

I
probed

you
probed

he/she/it
probed

we
probed

you
probed

they
probed

Quá khứ tiếp diễn

I
was probing

you
were probing

he/she/it
was probing

we
were probing

you
were probing

they
were probing

Hiện tại hoàn thành

I
have probed

you
have probed

he/she/it
has probed

we
have probed

you
have probed

they
have probed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been probing

you
have been probing

he/she/it
has been probing

we
have been probing

you
have been probing

they
have been probing

Quá khứ hoàn thành

I
had probed

you
had probed

he/she/it
had probed

we
had probed

you
had probed

they
had probed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been probing

you
had been probing

he/she/it
had been probing

we
had been probing

you
had been probing

they
had been probing

Tương lại đơn

I
will probe

you
will probe

he/she/it
will probe

we
will probe

you
will probe

they
will probe

Tương lại tiếp diễn

I
will be probing

you
will be probing

he/she/it
will be probing

we
will be probing

you
will be probing

they
will be probing

Tương lại hoàn thành

I
will have probed

you
will have probed

he/she/it
will have probed

we
will have probed

you
will have probed

they
will have probed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been probing

you
will have been probing

he/she/it
will have been probing

we
will have been probing

you
will have been probing

they
will have been probing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.