Print

Chia đông từ “print” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ print. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to print

Quá khứ đơn
  • printed

Quá khứ phân từ
  • printed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
print

you
print

he/she/it
prints

we
print

you
print

they
print

Thì hiện tại continuous

I
am printing

you
are printing

he/she/it
is printing

we
are printing

you
are printing

they
are printing

Quá khứ đơn

I
printed

you
printed

he/she/it
printed

we
printed

you
printed

they
printed

Quá khứ tiếp diễn

I
was printing

you
were printing

he/she/it
was printing

we
were printing

you
were printing

they
were printing

Hiện tại hoàn thành

I
have printed

you
have printed

he/she/it
has printed

we
have printed

you
have printed

they
have printed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been printing

you
have been printing

he/she/it
has been printing

we
have been printing

you
have been printing

they
have been printing

Quá khứ hoàn thành

I
had printed

you
had printed

he/she/it
had printed

we
had printed

you
had printed

they
had printed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been printing

you
had been printing

he/she/it
had been printing

we
had been printing

you
had been printing

they
had been printing

Tương lại đơn

I
will print

you
will print

he/she/it
will print

we
will print

you
will print

they
will print

Tương lại tiếp diễn

I
will be printing

you
will be printing

he/she/it
will be printing

we
will be printing

you
will be printing

they
will be printing

Tương lại hoàn thành

I
will have printed

you
will have printed

he/she/it
will have printed

we
will have printed

you
will have printed

they
will have printed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been printing

you
will have been printing

he/she/it
will have been printing

we
will have been printing

you
will have been printing

they
will have been printing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.