Primp

Chia đông từ “primp” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ primp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to primp

Quá khứ đơn
  • primped

Quá khứ phân từ
  • primped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
primp

you
primp

he/she/it
primps

we
primp

you
primp

they
primp

Thì hiện tại continuous

I
am primping

you
are primping

he/she/it
is primping

we
are primping

you
are primping

they
are primping

Quá khứ đơn

I
primped

you
primped

he/she/it
primped

we
primped

you
primped

they
primped

Quá khứ tiếp diễn

I
was primping

you
were primping

he/she/it
was primping

we
were primping

you
were primping

they
were primping

Hiện tại hoàn thành

I
have primped

you
have primped

he/she/it
has primped

we
have primped

you
have primped

they
have primped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been primping

you
have been primping

he/she/it
has been primping

we
have been primping

you
have been primping

they
have been primping

Quá khứ hoàn thành

I
had primped

you
had primped

he/she/it
had primped

we
had primped

you
had primped

they
had primped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been primping

you
had been primping

he/she/it
had been primping

we
had been primping

you
had been primping

they
had been primping

Tương lại đơn

I
will primp

you
will primp

he/she/it
will primp

we
will primp

you
will primp

they
will primp

Tương lại tiếp diễn

I
will be primping

you
will be primping

he/she/it
will be primping

we
will be primping

you
will be primping

they
will be primping

Tương lại hoàn thành

I
will have primped

you
will have primped

he/she/it
will have primped

we
will have primped

you
will have primped

they
will have primped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been primping

you
will have been primping

he/she/it
will have been primping

we
will have been primping

you
will have been primping

they
will have been primping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.