Prime

Chia đông từ “prime” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prime. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prime

Quá khứ đơn
  • primed

Quá khứ phân từ
  • primed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prime

you
prime

he/she/it
primes

we
prime

you
prime

they
prime

Thì hiện tại continuous

I
am priming

you
are priming

he/she/it
is priming

we
are priming

you
are priming

they
are priming

Quá khứ đơn

I
primed

you
primed

he/she/it
primed

we
primed

you
primed

they
primed

Quá khứ tiếp diễn

I
was priming

you
were priming

he/she/it
was priming

we
were priming

you
were priming

they
were priming

Hiện tại hoàn thành

I
have primed

you
have primed

he/she/it
has primed

we
have primed

you
have primed

they
have primed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been priming

you
have been priming

he/she/it
has been priming

we
have been priming

you
have been priming

they
have been priming

Quá khứ hoàn thành

I
had primed

you
had primed

he/she/it
had primed

we
had primed

you
had primed

they
had primed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been priming

you
had been priming

he/she/it
had been priming

we
had been priming

you
had been priming

they
had been priming

Tương lại đơn

I
will prime

you
will prime

he/she/it
will prime

we
will prime

you
will prime

they
will prime

Tương lại tiếp diễn

I
will be priming

you
will be priming

he/she/it
will be priming

we
will be priming

you
will be priming

they
will be priming

Tương lại hoàn thành

I
will have primed

you
will have primed

he/she/it
will have primed

we
will have primed

you
will have primed

they
will have primed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been priming

you
will have been priming

he/she/it
will have been priming

we
will have been priming

you
will have been priming

they
will have been priming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.