Prick

Chia đông từ “prick” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prick. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prick

Quá khứ đơn
  • pricked

Quá khứ phân từ
  • pricked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prick

you
prick

he/she/it
pricks

we
prick

you
prick

they
prick

Thì hiện tại continuous

I
am pricking

you
are pricking

he/she/it
is pricking

we
are pricking

you
are pricking

they
are pricking

Quá khứ đơn

I
pricked

you
pricked

he/she/it
pricked

we
pricked

you
pricked

they
pricked

Quá khứ tiếp diễn

I
was pricking

you
were pricking

he/she/it
was pricking

we
were pricking

you
were pricking

they
were pricking

Hiện tại hoàn thành

I
have pricked

you
have pricked

he/she/it
has pricked

we
have pricked

you
have pricked

they
have pricked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pricking

you
have been pricking

he/she/it
has been pricking

we
have been pricking

you
have been pricking

they
have been pricking

Quá khứ hoàn thành

I
had pricked

you
had pricked

he/she/it
had pricked

we
had pricked

you
had pricked

they
had pricked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pricking

you
had been pricking

he/she/it
had been pricking

we
had been pricking

you
had been pricking

they
had been pricking

Tương lại đơn

I
will prick

you
will prick

he/she/it
will prick

we
will prick

you
will prick

they
will prick

Tương lại tiếp diễn

I
will be pricking

you
will be pricking

he/she/it
will be pricking

we
will be pricking

you
will be pricking

they
will be pricking

Tương lại hoàn thành

I
will have pricked

you
will have pricked

he/she/it
will have pricked

we
will have pricked

you
will have pricked

they
will have pricked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pricking

you
will have been pricking

he/she/it
will have been pricking

we
will have been pricking

you
will have been pricking

they
will have been pricking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.