Price

Chia đông từ “price” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ price. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to price

Quá khứ đơn
  • priced

Quá khứ phân từ
  • priced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
price

you
price

he/she/it
prices

we
price

you
price

they
price

Thì hiện tại continuous

I
am pricing

you
are pricing

he/she/it
is pricing

we
are pricing

you
are pricing

they
are pricing

Quá khứ đơn

I
priced

you
priced

he/she/it
priced

we
priced

you
priced

they
priced

Quá khứ tiếp diễn

I
was pricing

you
were pricing

he/she/it
was pricing

we
were pricing

you
were pricing

they
were pricing

Hiện tại hoàn thành

I
have priced

you
have priced

he/she/it
has priced

we
have priced

you
have priced

they
have priced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pricing

you
have been pricing

he/she/it
has been pricing

we
have been pricing

you
have been pricing

they
have been pricing

Quá khứ hoàn thành

I
had priced

you
had priced

he/she/it
had priced

we
had priced

you
had priced

they
had priced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pricing

you
had been pricing

he/she/it
had been pricing

we
had been pricing

you
had been pricing

they
had been pricing

Tương lại đơn

I
will price

you
will price

he/she/it
will price

we
will price

you
will price

they
will price

Tương lại tiếp diễn

I
will be pricing

you
will be pricing

he/she/it
will be pricing

we
will be pricing

you
will be pricing

they
will be pricing

Tương lại hoàn thành

I
will have priced

you
will have priced

he/she/it
will have priced

we
will have priced

you
will have priced

they
will have priced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pricing

you
will have been pricing

he/she/it
will have been pricing

we
will have been pricing

you
will have been pricing

they
will have been pricing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.