Prevent

Chia đông từ “prevent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prevent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prevent

Quá khứ đơn
  • prevented

Quá khứ phân từ
  • prevented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prevent

you
prevent

he/she/it
prevents

we
prevent

you
prevent

they
prevent

Thì hiện tại continuous

I
am preventing

you
are preventing

he/she/it
is preventing

we
are preventing

you
are preventing

they
are preventing

Quá khứ đơn

I
prevented

you
prevented

he/she/it
prevented

we
prevented

you
prevented

they
prevented

Quá khứ tiếp diễn

I
was preventing

you
were preventing

he/she/it
was preventing

we
were preventing

you
were preventing

they
were preventing

Hiện tại hoàn thành

I
have prevented

you
have prevented

he/she/it
has prevented

we
have prevented

you
have prevented

they
have prevented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preventing

you
have been preventing

he/she/it
has been preventing

we
have been preventing

you
have been preventing

they
have been preventing

Quá khứ hoàn thành

I
had prevented

you
had prevented

he/she/it
had prevented

we
had prevented

you
had prevented

they
had prevented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preventing

you
had been preventing

he/she/it
had been preventing

we
had been preventing

you
had been preventing

they
had been preventing

Tương lại đơn

I
will prevent

you
will prevent

he/she/it
will prevent

we
will prevent

you
will prevent

they
will prevent

Tương lại tiếp diễn

I
will be preventing

you
will be preventing

he/she/it
will be preventing

we
will be preventing

you
will be preventing

they
will be preventing

Tương lại hoàn thành

I
will have prevented

you
will have prevented

he/she/it
will have prevented

we
will have prevented

you
will have prevented

they
will have prevented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preventing

you
will have been preventing

he/she/it
will have been preventing

we
will have been preventing

you
will have been preventing

they
will have been preventing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.