Prevail

Chia đông từ “prevail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prevail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prevail

Quá khứ đơn
  • prevailed

Quá khứ phân từ
  • prevailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prevail

you
prevail

he/she/it
prevails

we
prevail

you
prevail

they
prevail

Thì hiện tại continuous

I
am prevailing

you
are prevailing

he/she/it
is prevailing

we
are prevailing

you
are prevailing

they
are prevailing

Quá khứ đơn

I
prevailed

you
prevailed

he/she/it
prevailed

we
prevailed

you
prevailed

they
prevailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was prevailing

you
were prevailing

he/she/it
was prevailing

we
were prevailing

you
were prevailing

they
were prevailing

Hiện tại hoàn thành

I
have prevailed

you
have prevailed

he/she/it
has prevailed

we
have prevailed

you
have prevailed

they
have prevailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prevailing

you
have been prevailing

he/she/it
has been prevailing

we
have been prevailing

you
have been prevailing

they
have been prevailing

Quá khứ hoàn thành

I
had prevailed

you
had prevailed

he/she/it
had prevailed

we
had prevailed

you
had prevailed

they
had prevailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prevailing

you
had been prevailing

he/she/it
had been prevailing

we
had been prevailing

you
had been prevailing

they
had been prevailing

Tương lại đơn

I
will prevail

you
will prevail

he/she/it
will prevail

we
will prevail

you
will prevail

they
will prevail

Tương lại tiếp diễn

I
will be prevailing

you
will be prevailing

he/she/it
will be prevailing

we
will be prevailing

you
will be prevailing

they
will be prevailing

Tương lại hoàn thành

I
will have prevailed

you
will have prevailed

he/she/it
will have prevailed

we
will have prevailed

you
will have prevailed

they
will have prevailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prevailing

you
will have been prevailing

he/she/it
will have been prevailing

we
will have been prevailing

you
will have been prevailing

they
will have been prevailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.