Pretend

Chia đông từ “pretend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pretend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pretend

Quá khứ đơn
  • pretended

Quá khứ phân từ
  • pretended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pretend

you
pretend

he/she/it
pretends

we
pretend

you
pretend

they
pretend

Thì hiện tại continuous

I
am pretending

you
are pretending

he/she/it
is pretending

we
are pretending

you
are pretending

they
are pretending

Quá khứ đơn

I
pretended

you
pretended

he/she/it
pretended

we
pretended

you
pretended

they
pretended

Quá khứ tiếp diễn

I
was pretending

you
were pretending

he/she/it
was pretending

we
were pretending

you
were pretending

they
were pretending

Hiện tại hoàn thành

I
have pretended

you
have pretended

he/she/it
has pretended

we
have pretended

you
have pretended

they
have pretended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pretending

you
have been pretending

he/she/it
has been pretending

we
have been pretending

you
have been pretending

they
have been pretending

Quá khứ hoàn thành

I
had pretended

you
had pretended

he/she/it
had pretended

we
had pretended

you
had pretended

they
had pretended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pretending

you
had been pretending

he/she/it
had been pretending

we
had been pretending

you
had been pretending

they
had been pretending

Tương lại đơn

I
will pretend

you
will pretend

he/she/it
will pretend

we
will pretend

you
will pretend

they
will pretend

Tương lại tiếp diễn

I
will be pretending

you
will be pretending

he/she/it
will be pretending

we
will be pretending

you
will be pretending

they
will be pretending

Tương lại hoàn thành

I
will have pretended

you
will have pretended

he/she/it
will have pretended

we
will have pretended

you
will have pretended

they
will have pretended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pretending

you
will have been pretending

he/she/it
will have been pretending

we
will have been pretending

you
will have been pretending

they
will have been pretending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.