Prepare

Chia đông từ “prepare” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prepare. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prepare

Quá khứ đơn
  • prepared

Quá khứ phân từ
  • prepared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prepare

you
prepare

he/she/it
prepares

we
prepare

you
prepare

they
prepare

Thì hiện tại continuous

I
am preparing

you
are preparing

he/she/it
is preparing

we
are preparing

you
are preparing

they
are preparing

Quá khứ đơn

I
prepared

you
prepared

he/she/it
prepared

we
prepared

you
prepared

they
prepared

Quá khứ tiếp diễn

I
was preparing

you
were preparing

he/she/it
was preparing

we
were preparing

you
were preparing

they
were preparing

Hiện tại hoàn thành

I
have prepared

you
have prepared

he/she/it
has prepared

we
have prepared

you
have prepared

they
have prepared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preparing

you
have been preparing

he/she/it
has been preparing

we
have been preparing

you
have been preparing

they
have been preparing

Quá khứ hoàn thành

I
had prepared

you
had prepared

he/she/it
had prepared

we
had prepared

you
had prepared

they
had prepared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preparing

you
had been preparing

he/she/it
had been preparing

we
had been preparing

you
had been preparing

they
had been preparing

Tương lại đơn

I
will prepare

you
will prepare

he/she/it
will prepare

we
will prepare

you
will prepare

they
will prepare

Tương lại tiếp diễn

I
will be preparing

you
will be preparing

he/she/it
will be preparing

we
will be preparing

you
will be preparing

they
will be preparing

Tương lại hoàn thành

I
will have prepared

you
will have prepared

he/she/it
will have prepared

we
will have prepared

you
will have prepared

they
will have prepared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preparing

you
will have been preparing

he/she/it
will have been preparing

we
will have been preparing

you
will have been preparing

they
will have been preparing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.