Preoccupy

Chia đông từ “preoccupy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ preoccupy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to preoccupy

Quá khứ đơn
  • preoccupied

Quá khứ phân từ
  • preoccupied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
preoccupy

you
preoccupy

he/she/it
preoccupies

we
preoccupy

you
preoccupy

they
preoccupy

Thì hiện tại continuous

I
am preoccupying

you
are preoccupying

he/she/it
is preoccupying

we
are preoccupying

you
are preoccupying

they
are preoccupying

Quá khứ đơn

I
preoccupied

you
preoccupied

he/she/it
preoccupied

we
preoccupied

you
preoccupied

they
preoccupied

Quá khứ tiếp diễn

I
was preoccupying

you
were preoccupying

he/she/it
was preoccupying

we
were preoccupying

you
were preoccupying

they
were preoccupying

Hiện tại hoàn thành

I
have preoccupied

you
have preoccupied

he/she/it
has preoccupied

we
have preoccupied

you
have preoccupied

they
have preoccupied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preoccupying

you
have been preoccupying

he/she/it
has been preoccupying

we
have been preoccupying

you
have been preoccupying

they
have been preoccupying

Quá khứ hoàn thành

I
had preoccupied

you
had preoccupied

he/she/it
had preoccupied

we
had preoccupied

you
had preoccupied

they
had preoccupied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preoccupying

you
had been preoccupying

he/she/it
had been preoccupying

we
had been preoccupying

you
had been preoccupying

they
had been preoccupying

Tương lại đơn

I
will preoccupy

you
will preoccupy

he/she/it
will preoccupy

we
will preoccupy

you
will preoccupy

they
will preoccupy

Tương lại tiếp diễn

I
will be preoccupying

you
will be preoccupying

he/she/it
will be preoccupying

we
will be preoccupying

you
will be preoccupying

they
will be preoccupying

Tương lại hoàn thành

I
will have preoccupied

you
will have preoccupied

he/she/it
will have preoccupied

we
will have preoccupied

you
will have preoccupied

they
will have preoccupied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preoccupying

you
will have been preoccupying

he/she/it
will have been preoccupying

we
will have been preoccupying

you
will have been preoccupying

they
will have been preoccupying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.