Preen

Chia đông từ “preen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ preen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to preen

Quá khứ đơn
  • preened

Quá khứ phân từ
  • preened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
preen

you
preen

he/she/it
preens

we
preen

you
preen

they
preen

Thì hiện tại continuous

I
am preening

you
are preening

he/she/it
is preening

we
are preening

you
are preening

they
are preening

Quá khứ đơn

I
preened

you
preened

he/she/it
preened

we
preened

you
preened

they
preened

Quá khứ tiếp diễn

I
was preening

you
were preening

he/she/it
was preening

we
were preening

you
were preening

they
were preening

Hiện tại hoàn thành

I
have preened

you
have preened

he/she/it
has preened

we
have preened

you
have preened

they
have preened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preening

you
have been preening

he/she/it
has been preening

we
have been preening

you
have been preening

they
have been preening

Quá khứ hoàn thành

I
had preened

you
had preened

he/she/it
had preened

we
had preened

you
had preened

they
had preened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preening

you
had been preening

he/she/it
had been preening

we
had been preening

you
had been preening

they
had been preening

Tương lại đơn

I
will preen

you
will preen

he/she/it
will preen

we
will preen

you
will preen

they
will preen

Tương lại tiếp diễn

I
will be preening

you
will be preening

he/she/it
will be preening

we
will be preening

you
will be preening

they
will be preening

Tương lại hoàn thành

I
will have preened

you
will have preened

he/she/it
will have preened

we
will have preened

you
will have preened

they
will have preened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preening

you
will have been preening

he/she/it
will have been preening

we
will have been preening

you
will have been preening

they
will have been preening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.