Precede

Chia đông từ “precede” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ precede. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to precede

Quá khứ đơn
  • preceded

Quá khứ phân từ
  • preceded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
precede

you
precede

he/she/it
precedes

we
precede

you
precede

they
precede

Thì hiện tại continuous

I
am preceding

you
are preceding

he/she/it
is preceding

we
are preceding

you
are preceding

they
are preceding

Quá khứ đơn

I
preceded

you
preceded

he/she/it
preceded

we
preceded

you
preceded

they
preceded

Quá khứ tiếp diễn

I
was preceding

you
were preceding

he/she/it
was preceding

we
were preceding

you
were preceding

they
were preceding

Hiện tại hoàn thành

I
have preceded

you
have preceded

he/she/it
has preceded

we
have preceded

you
have preceded

they
have preceded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preceding

you
have been preceding

he/she/it
has been preceding

we
have been preceding

you
have been preceding

they
have been preceding

Quá khứ hoàn thành

I
had preceded

you
had preceded

he/she/it
had preceded

we
had preceded

you
had preceded

they
had preceded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preceding

you
had been preceding

he/she/it
had been preceding

we
had been preceding

you
had been preceding

they
had been preceding

Tương lại đơn

I
will precede

you
will precede

he/she/it
will precede

we
will precede

you
will precede

they
will precede

Tương lại tiếp diễn

I
will be preceding

you
will be preceding

he/she/it
will be preceding

we
will be preceding

you
will be preceding

they
will be preceding

Tương lại hoàn thành

I
will have preceded

you
will have preceded

he/she/it
will have preceded

we
will have preceded

you
will have preceded

they
will have preceded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preceding

you
will have been preceding

he/she/it
will have been preceding

we
will have been preceding

you
will have been preceding

they
will have been preceding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.