Preach

Chia đông từ “preach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ preach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to preach

Quá khứ đơn
  • preached

Quá khứ phân từ
  • preached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
preach

you
preach

he/she/it
preaches

we
preach

you
preach

they
preach

Thì hiện tại continuous

I
am preaching

you
are preaching

he/she/it
is preaching

we
are preaching

you
are preaching

they
are preaching

Quá khứ đơn

I
preached

you
preached

he/she/it
preached

we
preached

you
preached

they
preached

Quá khứ tiếp diễn

I
was preaching

you
were preaching

he/she/it
was preaching

we
were preaching

you
were preaching

they
were preaching

Hiện tại hoàn thành

I
have preached

you
have preached

he/she/it
has preached

we
have preached

you
have preached

they
have preached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been preaching

you
have been preaching

he/she/it
has been preaching

we
have been preaching

you
have been preaching

they
have been preaching

Quá khứ hoàn thành

I
had preached

you
had preached

he/she/it
had preached

we
had preached

you
had preached

they
had preached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been preaching

you
had been preaching

he/she/it
had been preaching

we
had been preaching

you
had been preaching

they
had been preaching

Tương lại đơn

I
will preach

you
will preach

he/she/it
will preach

we
will preach

you
will preach

they
will preach

Tương lại tiếp diễn

I
will be preaching

you
will be preaching

he/she/it
will be preaching

we
will be preaching

you
will be preaching

they
will be preaching

Tương lại hoàn thành

I
will have preached

you
will have preached

he/she/it
will have preached

we
will have preached

you
will have preached

they
will have preached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been preaching

you
will have been preaching

he/she/it
will have been preaching

we
will have been preaching

you
will have been preaching

they
will have been preaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.