Praise

Chia đông từ “praise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ praise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to praise

Quá khứ đơn
  • praised

Quá khứ phân từ
  • praised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
praise

you
praise

he/she/it
praises

we
praise

you
praise

they
praise

Thì hiện tại continuous

I
am praising

you
are praising

he/she/it
is praising

we
are praising

you
are praising

they
are praising

Quá khứ đơn

I
praised

you
praised

he/she/it
praised

we
praised

you
praised

they
praised

Quá khứ tiếp diễn

I
was praising

you
were praising

he/she/it
was praising

we
were praising

you
were praising

they
were praising

Hiện tại hoàn thành

I
have praised

you
have praised

he/she/it
has praised

we
have praised

you
have praised

they
have praised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been praising

you
have been praising

he/she/it
has been praising

we
have been praising

you
have been praising

they
have been praising

Quá khứ hoàn thành

I
had praised

you
had praised

he/she/it
had praised

we
had praised

you
had praised

they
had praised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been praising

you
had been praising

he/she/it
had been praising

we
had been praising

you
had been praising

they
had been praising

Tương lại đơn

I
will praise

you
will praise

he/she/it
will praise

we
will praise

you
will praise

they
will praise

Tương lại tiếp diễn

I
will be praising

you
will be praising

he/she/it
will be praising

we
will be praising

you
will be praising

they
will be praising

Tương lại hoàn thành

I
will have praised

you
will have praised

he/she/it
will have praised

we
will have praised

you
will have praised

they
will have praised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been praising

you
will have been praising

he/she/it
will have been praising

we
will have been praising

you
will have been praising

they
will have been praising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.