Powder

Chia đông từ “powder” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ powder. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to powder

Quá khứ đơn
  • powdered

Quá khứ phân từ
  • powdered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
powder

you
powder

he/she/it
powders

we
powder

you
powder

they
powder

Thì hiện tại continuous

I
am powdering

you
are powdering

he/she/it
is powdering

we
are powdering

you
are powdering

they
are powdering

Quá khứ đơn

I
powdered

you
powdered

he/she/it
powdered

we
powdered

you
powdered

they
powdered

Quá khứ tiếp diễn

I
was powdering

you
were powdering

he/she/it
was powdering

we
were powdering

you
were powdering

they
were powdering

Hiện tại hoàn thành

I
have powdered

you
have powdered

he/she/it
has powdered

we
have powdered

you
have powdered

they
have powdered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been powdering

you
have been powdering

he/she/it
has been powdering

we
have been powdering

you
have been powdering

they
have been powdering

Quá khứ hoàn thành

I
had powdered

you
had powdered

he/she/it
had powdered

we
had powdered

you
had powdered

they
had powdered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been powdering

you
had been powdering

he/she/it
had been powdering

we
had been powdering

you
had been powdering

they
had been powdering

Tương lại đơn

I
will powder

you
will powder

he/she/it
will powder

we
will powder

you
will powder

they
will powder

Tương lại tiếp diễn

I
will be powdering

you
will be powdering

he/she/it
will be powdering

we
will be powdering

you
will be powdering

they
will be powdering

Tương lại hoàn thành

I
will have powdered

you
will have powdered

he/she/it
will have powdered

we
will have powdered

you
will have powdered

they
will have powdered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been powdering

you
will have been powdering

he/she/it
will have been powdering

we
will have been powdering

you
will have been powdering

they
will have been powdering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.