Pour

Chia đông từ “pour” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pour. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pour

Quá khứ đơn
  • poured

Quá khứ phân từ
  • poured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pour

you
pour

he/she/it
pours

we
pour

you
pour

they
pour

Thì hiện tại continuous

I
am pouring

you
are pouring

he/she/it
is pouring

we
are pouring

you
are pouring

they
are pouring

Quá khứ đơn

I
poured

you
poured

he/she/it
poured

we
poured

you
poured

they
poured

Quá khứ tiếp diễn

I
was pouring

you
were pouring

he/she/it
was pouring

we
were pouring

you
were pouring

they
were pouring

Hiện tại hoàn thành

I
have poured

you
have poured

he/she/it
has poured

we
have poured

you
have poured

they
have poured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pouring

you
have been pouring

he/she/it
has been pouring

we
have been pouring

you
have been pouring

they
have been pouring

Quá khứ hoàn thành

I
had poured

you
had poured

he/she/it
had poured

we
had poured

you
had poured

they
had poured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pouring

you
had been pouring

he/she/it
had been pouring

we
had been pouring

you
had been pouring

they
had been pouring

Tương lại đơn

I
will pour

you
will pour

he/she/it
will pour

we
will pour

you
will pour

they
will pour

Tương lại tiếp diễn

I
will be pouring

you
will be pouring

he/she/it
will be pouring

we
will be pouring

you
will be pouring

they
will be pouring

Tương lại hoàn thành

I
will have poured

you
will have poured

he/she/it
will have poured

we
will have poured

you
will have poured

they
will have poured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pouring

you
will have been pouring

he/she/it
will have been pouring

we
will have been pouring

you
will have been pouring

they
will have been pouring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.