Pound

Chia đông từ “pound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pound

Quá khứ đơn
  • pounded

Quá khứ phân từ
  • pounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pound

you
pound

he/she/it
pounds

we
pound

you
pound

they
pound

Thì hiện tại continuous

I
am pounding

you
are pounding

he/she/it
is pounding

we
are pounding

you
are pounding

they
are pounding

Quá khứ đơn

I
pounded

you
pounded

he/she/it
pounded

we
pounded

you
pounded

they
pounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was pounding

you
were pounding

he/she/it
was pounding

we
were pounding

you
were pounding

they
were pounding

Hiện tại hoàn thành

I
have pounded

you
have pounded

he/she/it
has pounded

we
have pounded

you
have pounded

they
have pounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pounding

you
have been pounding

he/she/it
has been pounding

we
have been pounding

you
have been pounding

they
have been pounding

Quá khứ hoàn thành

I
had pounded

you
had pounded

he/she/it
had pounded

we
had pounded

you
had pounded

they
had pounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pounding

you
had been pounding

he/she/it
had been pounding

we
had been pounding

you
had been pounding

they
had been pounding

Tương lại đơn

I
will pound

you
will pound

he/she/it
will pound

we
will pound

you
will pound

they
will pound

Tương lại tiếp diễn

I
will be pounding

you
will be pounding

he/she/it
will be pounding

we
will be pounding

you
will be pounding

they
will be pounding

Tương lại hoàn thành

I
will have pounded

you
will have pounded

he/she/it
will have pounded

we
will have pounded

you
will have pounded

they
will have pounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pounding

you
will have been pounding

he/she/it
will have been pounding

we
will have been pounding

you
will have been pounding

they
will have been pounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.