Pounce

Chia đông từ “pounce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pounce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pounce

Quá khứ đơn
  • pounced

Quá khứ phân từ
  • pounced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pounce

you
pounce

he/she/it
pounces

we
pounce

you
pounce

they
pounce

Thì hiện tại continuous

I
am pouncing

you
are pouncing

he/she/it
is pouncing

we
are pouncing

you
are pouncing

they
are pouncing

Quá khứ đơn

I
pounced

you
pounced

he/she/it
pounced

we
pounced

you
pounced

they
pounced

Quá khứ tiếp diễn

I
was pouncing

you
were pouncing

he/she/it
was pouncing

we
were pouncing

you
were pouncing

they
were pouncing

Hiện tại hoàn thành

I
have pounced

you
have pounced

he/she/it
has pounced

we
have pounced

you
have pounced

they
have pounced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pouncing

you
have been pouncing

he/she/it
has been pouncing

we
have been pouncing

you
have been pouncing

they
have been pouncing

Quá khứ hoàn thành

I
had pounced

you
had pounced

he/she/it
had pounced

we
had pounced

you
had pounced

they
had pounced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pouncing

you
had been pouncing

he/she/it
had been pouncing

we
had been pouncing

you
had been pouncing

they
had been pouncing

Tương lại đơn

I
will pounce

you
will pounce

he/she/it
will pounce

we
will pounce

you
will pounce

they
will pounce

Tương lại tiếp diễn

I
will be pouncing

you
will be pouncing

he/she/it
will be pouncing

we
will be pouncing

you
will be pouncing

they
will be pouncing

Tương lại hoàn thành

I
will have pounced

you
will have pounced

he/she/it
will have pounced

we
will have pounced

you
will have pounced

they
will have pounced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pouncing

you
will have been pouncing

he/she/it
will have been pouncing

we
will have been pouncing

you
will have been pouncing

they
will have been pouncing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.