Pot

Chia đông từ “pot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pot

Quá khứ đơn
  • potted

Quá khứ phân từ
  • potted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pot

you
pot

he/she/it
pots

we
pot

you
pot

they
pot

Thì hiện tại continuous

I
am potting

you
are potting

he/she/it
is potting

we
are potting

you
are potting

they
are potting

Quá khứ đơn

I
potted

you
potted

he/she/it
potted

we
potted

you
potted

they
potted

Quá khứ tiếp diễn

I
was potting

you
were potting

he/she/it
was potting

we
were potting

you
were potting

they
were potting

Hiện tại hoàn thành

I
have potted

you
have potted

he/she/it
has potted

we
have potted

you
have potted

they
have potted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been potting

you
have been potting

he/she/it
has been potting

we
have been potting

you
have been potting

they
have been potting

Quá khứ hoàn thành

I
had potted

you
had potted

he/she/it
had potted

we
had potted

you
had potted

they
had potted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been potting

you
had been potting

he/she/it
had been potting

we
had been potting

you
had been potting

they
had been potting

Tương lại đơn

I
will pot

you
will pot

he/she/it
will pot

we
will pot

you
will pot

they
will pot

Tương lại tiếp diễn

I
will be potting

you
will be potting

he/she/it
will be potting

we
will be potting

you
will be potting

they
will be potting

Tương lại hoàn thành

I
will have potted

you
will have potted

he/she/it
will have potted

we
will have potted

you
will have potted

they
will have potted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been potting

you
will have been potting

he/she/it
will have been potting

we
will have been potting

you
will have been potting

they
will have been potting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.