Position

Chia đông từ “position” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ position. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to position

Quá khứ đơn
  • positioned

Quá khứ phân từ
  • positioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
position

you
position

he/she/it
positions

we
position

you
position

they
position

Thì hiện tại continuous

I
am positioning

you
are positioning

he/she/it
is positioning

we
are positioning

you
are positioning

they
are positioning

Quá khứ đơn

I
positioned

you
positioned

he/she/it
positioned

we
positioned

you
positioned

they
positioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was positioning

you
were positioning

he/she/it
was positioning

we
were positioning

you
were positioning

they
were positioning

Hiện tại hoàn thành

I
have positioned

you
have positioned

he/she/it
has positioned

we
have positioned

you
have positioned

they
have positioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been positioning

you
have been positioning

he/she/it
has been positioning

we
have been positioning

you
have been positioning

they
have been positioning

Quá khứ hoàn thành

I
had positioned

you
had positioned

he/she/it
had positioned

we
had positioned

you
had positioned

they
had positioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been positioning

you
had been positioning

he/she/it
had been positioning

we
had been positioning

you
had been positioning

they
had been positioning

Tương lại đơn

I
will position

you
will position

he/she/it
will position

we
will position

you
will position

they
will position

Tương lại tiếp diễn

I
will be positioning

you
will be positioning

he/she/it
will be positioning

we
will be positioning

you
will be positioning

they
will be positioning

Tương lại hoàn thành

I
will have positioned

you
will have positioned

he/she/it
will have positioned

we
will have positioned

you
will have positioned

they
will have positioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been positioning

you
will have been positioning

he/she/it
will have been positioning

we
will have been positioning

you
will have been positioning

they
will have been positioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.