Pose

Chia đông từ “pose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pose

Quá khứ đơn
  • posed

Quá khứ phân từ
  • posed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pose

you
pose

he/she/it
poses

we
pose

you
pose

they
pose

Thì hiện tại continuous

I
am posing

you
are posing

he/she/it
is posing

we
are posing

you
are posing

they
are posing

Quá khứ đơn

I
posed

you
posed

he/she/it
posed

we
posed

you
posed

they
posed

Quá khứ tiếp diễn

I
was posing

you
were posing

he/she/it
was posing

we
were posing

you
were posing

they
were posing

Hiện tại hoàn thành

I
have posed

you
have posed

he/she/it
has posed

we
have posed

you
have posed

they
have posed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been posing

you
have been posing

he/she/it
has been posing

we
have been posing

you
have been posing

they
have been posing

Quá khứ hoàn thành

I
had posed

you
had posed

he/she/it
had posed

we
had posed

you
had posed

they
had posed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been posing

you
had been posing

he/she/it
had been posing

we
had been posing

you
had been posing

they
had been posing

Tương lại đơn

I
will pose

you
will pose

he/she/it
will pose

we
will pose

you
will pose

they
will pose

Tương lại tiếp diễn

I
will be posing

you
will be posing

he/she/it
will be posing

we
will be posing

you
will be posing

they
will be posing

Tương lại hoàn thành

I
will have posed

you
will have posed

he/she/it
will have posed

we
will have posed

you
will have posed

they
will have posed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been posing

you
will have been posing

he/she/it
will have been posing

we
will have been posing

you
will have been posing

they
will have been posing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.