Populate

Chia đông từ “populate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ populate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to populate

Quá khứ đơn
  • populated

Quá khứ phân từ
  • populated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
populate

you
populate

he/she/it
populates

we
populate

you
populate

they
populate

Thì hiện tại continuous

I
am populating

you
are populating

he/she/it
is populating

we
are populating

you
are populating

they
are populating

Quá khứ đơn

I
populated

you
populated

he/she/it
populated

we
populated

you
populated

they
populated

Quá khứ tiếp diễn

I
was populating

you
were populating

he/she/it
was populating

we
were populating

you
were populating

they
were populating

Hiện tại hoàn thành

I
have populated

you
have populated

he/she/it
has populated

we
have populated

you
have populated

they
have populated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been populating

you
have been populating

he/she/it
has been populating

we
have been populating

you
have been populating

they
have been populating

Quá khứ hoàn thành

I
had populated

you
had populated

he/she/it
had populated

we
had populated

you
had populated

they
had populated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been populating

you
had been populating

he/she/it
had been populating

we
had been populating

you
had been populating

they
had been populating

Tương lại đơn

I
will populate

you
will populate

he/she/it
will populate

we
will populate

you
will populate

they
will populate

Tương lại tiếp diễn

I
will be populating

you
will be populating

he/she/it
will be populating

we
will be populating

you
will be populating

they
will be populating

Tương lại hoàn thành

I
will have populated

you
will have populated

he/she/it
will have populated

we
will have populated

you
will have populated

they
will have populated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been populating

you
will have been populating

he/she/it
will have been populating

we
will have been populating

you
will have been populating

they
will have been populating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.