Pool

Chia đông từ “pool” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pool. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pool

Quá khứ đơn
  • pooled

Quá khứ phân từ
  • pooled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pool

you
pool

he/she/it
pools

we
pool

you
pool

they
pool

Thì hiện tại continuous

I
am pooling

you
are pooling

he/she/it
is pooling

we
are pooling

you
are pooling

they
are pooling

Quá khứ đơn

I
pooled

you
pooled

he/she/it
pooled

we
pooled

you
pooled

they
pooled

Quá khứ tiếp diễn

I
was pooling

you
were pooling

he/she/it
was pooling

we
were pooling

you
were pooling

they
were pooling

Hiện tại hoàn thành

I
have pooled

you
have pooled

he/she/it
has pooled

we
have pooled

you
have pooled

they
have pooled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pooling

you
have been pooling

he/she/it
has been pooling

we
have been pooling

you
have been pooling

they
have been pooling

Quá khứ hoàn thành

I
had pooled

you
had pooled

he/she/it
had pooled

we
had pooled

you
had pooled

they
had pooled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pooling

you
had been pooling

he/she/it
had been pooling

we
had been pooling

you
had been pooling

they
had been pooling

Tương lại đơn

I
will pool

you
will pool

he/she/it
will pool

we
will pool

you
will pool

they
will pool

Tương lại tiếp diễn

I
will be pooling

you
will be pooling

he/she/it
will be pooling

we
will be pooling

you
will be pooling

they
will be pooling

Tương lại hoàn thành

I
will have pooled

you
will have pooled

he/she/it
will have pooled

we
will have pooled

you
will have pooled

they
will have pooled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pooling

you
will have been pooling

he/she/it
will have been pooling

we
will have been pooling

you
will have been pooling

they
will have been pooling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.