Pollute

Chia đông từ “pollute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pollute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pollute

Quá khứ đơn
  • polluted

Quá khứ phân từ
  • polluted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pollute

you
pollute

he/she/it
pollutes

we
pollute

you
pollute

they
pollute

Thì hiện tại continuous

I
am polluting

you
are polluting

he/she/it
is polluting

we
are polluting

you
are polluting

they
are polluting

Quá khứ đơn

I
polluted

you
polluted

he/she/it
polluted

we
polluted

you
polluted

they
polluted

Quá khứ tiếp diễn

I
was polluting

you
were polluting

he/she/it
was polluting

we
were polluting

you
were polluting

they
were polluting

Hiện tại hoàn thành

I
have polluted

you
have polluted

he/she/it
has polluted

we
have polluted

you
have polluted

they
have polluted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been polluting

you
have been polluting

he/she/it
has been polluting

we
have been polluting

you
have been polluting

they
have been polluting

Quá khứ hoàn thành

I
had polluted

you
had polluted

he/she/it
had polluted

we
had polluted

you
had polluted

they
had polluted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been polluting

you
had been polluting

he/she/it
had been polluting

we
had been polluting

you
had been polluting

they
had been polluting

Tương lại đơn

I
will pollute

you
will pollute

he/she/it
will pollute

we
will pollute

you
will pollute

they
will pollute

Tương lại tiếp diễn

I
will be polluting

you
will be polluting

he/she/it
will be polluting

we
will be polluting

you
will be polluting

they
will be polluting

Tương lại hoàn thành

I
will have polluted

you
will have polluted

he/she/it
will have polluted

we
will have polluted

you
will have polluted

they
will have polluted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been polluting

you
will have been polluting

he/she/it
will have been polluting

we
will have been polluting

you
will have been polluting

they
will have been polluting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.