Polish

Chia đông từ “polish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ polish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to polish

Quá khứ đơn
  • polished

Quá khứ phân từ
  • polished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
polish

you
polish

he/she/it
polishes

we
polish

you
polish

they
polish

Thì hiện tại continuous

I
am polishing

you
are polishing

he/she/it
is polishing

we
are polishing

you
are polishing

they
are polishing

Quá khứ đơn

I
polished

you
polished

he/she/it
polished

we
polished

you
polished

they
polished

Quá khứ tiếp diễn

I
was polishing

you
were polishing

he/she/it
was polishing

we
were polishing

you
were polishing

they
were polishing

Hiện tại hoàn thành

I
have polished

you
have polished

he/she/it
has polished

we
have polished

you
have polished

they
have polished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been polishing

you
have been polishing

he/she/it
has been polishing

we
have been polishing

you
have been polishing

they
have been polishing

Quá khứ hoàn thành

I
had polished

you
had polished

he/she/it
had polished

we
had polished

you
had polished

they
had polished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been polishing

you
had been polishing

he/she/it
had been polishing

we
had been polishing

you
had been polishing

they
had been polishing

Tương lại đơn

I
will polish

you
will polish

he/she/it
will polish

we
will polish

you
will polish

they
will polish

Tương lại tiếp diễn

I
will be polishing

you
will be polishing

he/she/it
will be polishing

we
will be polishing

you
will be polishing

they
will be polishing

Tương lại hoàn thành

I
will have polished

you
will have polished

he/she/it
will have polished

we
will have polished

you
will have polished

they
will have polished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been polishing

you
will have been polishing

he/she/it
will have been polishing

we
will have been polishing

you
will have been polishing

they
will have been polishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.