Police

Chia đông từ “police” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ police. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to police

Quá khứ đơn
  • policed

Quá khứ phân từ
  • policed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
police

you
police

he/she/it
polices

we
police

you
police

they
police

Thì hiện tại continuous

I
am policing

you
are policing

he/she/it
is policing

we
are policing

you
are policing

they
are policing

Quá khứ đơn

I
policed

you
policed

he/she/it
policed

we
policed

you
policed

they
policed

Quá khứ tiếp diễn

I
was policing

you
were policing

he/she/it
was policing

we
were policing

you
were policing

they
were policing

Hiện tại hoàn thành

I
have policed

you
have policed

he/she/it
has policed

we
have policed

you
have policed

they
have policed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been policing

you
have been policing

he/she/it
has been policing

we
have been policing

you
have been policing

they
have been policing

Quá khứ hoàn thành

I
had policed

you
had policed

he/she/it
had policed

we
had policed

you
had policed

they
had policed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been policing

you
had been policing

he/she/it
had been policing

we
had been policing

you
had been policing

they
had been policing

Tương lại đơn

I
will police

you
will police

he/she/it
will police

we
will police

you
will police

they
will police

Tương lại tiếp diễn

I
will be policing

you
will be policing

he/she/it
will be policing

we
will be policing

you
will be policing

they
will be policing

Tương lại hoàn thành

I
will have policed

you
will have policed

he/she/it
will have policed

we
will have policed

you
will have policed

they
will have policed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been policing

you
will have been policing

he/she/it
will have been policing

we
will have been policing

you
will have been policing

they
will have been policing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.