Polarize

Chia đông từ “polarize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ polarize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to polarize

Quá khứ đơn
  • polarized

Quá khứ phân từ
  • polarized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
polarize

you
polarize

he/she/it
polarizes

we
polarize

you
polarize

they
polarize

Thì hiện tại continuous

I
am polarizing

you
are polarizing

he/she/it
is polarizing

we
are polarizing

you
are polarizing

they
are polarizing

Quá khứ đơn

I
polarized

you
polarized

he/she/it
polarized

we
polarized

you
polarized

they
polarized

Quá khứ tiếp diễn

I
was polarizing

you
were polarizing

he/she/it
was polarizing

we
were polarizing

you
were polarizing

they
were polarizing

Hiện tại hoàn thành

I
have polarized

you
have polarized

he/she/it
has polarized

we
have polarized

you
have polarized

they
have polarized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been polarizing

you
have been polarizing

he/she/it
has been polarizing

we
have been polarizing

you
have been polarizing

they
have been polarizing

Quá khứ hoàn thành

I
had polarized

you
had polarized

he/she/it
had polarized

we
had polarized

you
had polarized

they
had polarized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been polarizing

you
had been polarizing

he/she/it
had been polarizing

we
had been polarizing

you
had been polarizing

they
had been polarizing

Tương lại đơn

I
will polarize

you
will polarize

he/she/it
will polarize

we
will polarize

you
will polarize

they
will polarize

Tương lại tiếp diễn

I
will be polarizing

you
will be polarizing

he/she/it
will be polarizing

we
will be polarizing

you
will be polarizing

they
will be polarizing

Tương lại hoàn thành

I
will have polarized

you
will have polarized

he/she/it
will have polarized

we
will have polarized

you
will have polarized

they
will have polarized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been polarizing

you
will have been polarizing

he/she/it
will have been polarizing

we
will have been polarizing

you
will have been polarizing

they
will have been polarizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.