Poke

Chia đông từ “poke” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ poke. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to poke

Quá khứ đơn
  • poked

Quá khứ phân từ
  • poked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
poke

you
poke

he/she/it
pokes

we
poke

you
poke

they
poke

Thì hiện tại continuous

I
am poking

you
are poking

he/she/it
is poking

we
are poking

you
are poking

they
are poking

Quá khứ đơn

I
poked

you
poked

he/she/it
poked

we
poked

you
poked

they
poked

Quá khứ tiếp diễn

I
was poking

you
were poking

he/she/it
was poking

we
were poking

you
were poking

they
were poking

Hiện tại hoàn thành

I
have poked

you
have poked

he/she/it
has poked

we
have poked

you
have poked

they
have poked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been poking

you
have been poking

he/she/it
has been poking

we
have been poking

you
have been poking

they
have been poking

Quá khứ hoàn thành

I
had poked

you
had poked

he/she/it
had poked

we
had poked

you
had poked

they
had poked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been poking

you
had been poking

he/she/it
had been poking

we
had been poking

you
had been poking

they
had been poking

Tương lại đơn

I
will poke

you
will poke

he/she/it
will poke

we
will poke

you
will poke

they
will poke

Tương lại tiếp diễn

I
will be poking

you
will be poking

he/she/it
will be poking

we
will be poking

you
will be poking

they
will be poking

Tương lại hoàn thành

I
will have poked

you
will have poked

he/she/it
will have poked

we
will have poked

you
will have poked

they
will have poked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been poking

you
will have been poking

he/she/it
will have been poking

we
will have been poking

you
will have been poking

they
will have been poking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.