Poison

Chia đông từ “poison” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ poison. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to poison

Quá khứ đơn
  • poisoned

Quá khứ phân từ
  • poisoned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
poison

you
poison

he/she/it
poisons

we
poison

you
poison

they
poison

Thì hiện tại continuous

I
am poisoning

you
are poisoning

he/she/it
is poisoning

we
are poisoning

you
are poisoning

they
are poisoning

Quá khứ đơn

I
poisoned

you
poisoned

he/she/it
poisoned

we
poisoned

you
poisoned

they
poisoned

Quá khứ tiếp diễn

I
was poisoning

you
were poisoning

he/she/it
was poisoning

we
were poisoning

you
were poisoning

they
were poisoning

Hiện tại hoàn thành

I
have poisoned

you
have poisoned

he/she/it
has poisoned

we
have poisoned

you
have poisoned

they
have poisoned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been poisoning

you
have been poisoning

he/she/it
has been poisoning

we
have been poisoning

you
have been poisoning

they
have been poisoning

Quá khứ hoàn thành

I
had poisoned

you
had poisoned

he/she/it
had poisoned

we
had poisoned

you
had poisoned

they
had poisoned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been poisoning

you
had been poisoning

he/she/it
had been poisoning

we
had been poisoning

you
had been poisoning

they
had been poisoning

Tương lại đơn

I
will poison

you
will poison

he/she/it
will poison

we
will poison

you
will poison

they
will poison

Tương lại tiếp diễn

I
will be poisoning

you
will be poisoning

he/she/it
will be poisoning

we
will be poisoning

you
will be poisoning

they
will be poisoning

Tương lại hoàn thành

I
will have poisoned

you
will have poisoned

he/she/it
will have poisoned

we
will have poisoned

you
will have poisoned

they
will have poisoned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been poisoning

you
will have been poisoning

he/she/it
will have been poisoning

we
will have been poisoning

you
will have been poisoning

they
will have been poisoning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.