Ply

Chia đông từ “ply” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ply. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ply

Quá khứ đơn
  • plied

Quá khứ phân từ
  • plied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ply

you
ply

he/she/it
plies

we
ply

you
ply

they
ply

Thì hiện tại continuous

I
am plying

you
are plying

he/she/it
is plying

we
are plying

you
are plying

they
are plying

Quá khứ đơn

I
plied

you
plied

he/she/it
plied

we
plied

you
plied

they
plied

Quá khứ tiếp diễn

I
was plying

you
were plying

he/she/it
was plying

we
were plying

you
were plying

they
were plying

Hiện tại hoàn thành

I
have plied

you
have plied

he/she/it
has plied

we
have plied

you
have plied

they
have plied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plying

you
have been plying

he/she/it
has been plying

we
have been plying

you
have been plying

they
have been plying

Quá khứ hoàn thành

I
had plied

you
had plied

he/she/it
had plied

we
had plied

you
had plied

they
had plied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plying

you
had been plying

he/she/it
had been plying

we
had been plying

you
had been plying

they
had been plying

Tương lại đơn

I
will ply

you
will ply

he/she/it
will ply

we
will ply

you
will ply

they
will ply

Tương lại tiếp diễn

I
will be plying

you
will be plying

he/she/it
will be plying

we
will be plying

you
will be plying

they
will be plying

Tương lại hoàn thành

I
will have plied

you
will have plied

he/she/it
will have plied

we
will have plied

you
will have plied

they
will have plied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plying

you
will have been plying

he/she/it
will have been plying

we
will have been plying

you
will have been plying

they
will have been plying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.