Plunge

Chia đông từ “plunge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plunge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plunge

Quá khứ đơn
  • plunged

Quá khứ phân từ
  • plunged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plunge

you
plunge

he/she/it
plunges

we
plunge

you
plunge

they
plunge

Thì hiện tại continuous

I
am plunging

you
are plunging

he/she/it
is plunging

we
are plunging

you
are plunging

they
are plunging

Quá khứ đơn

I
plunged

you
plunged

he/she/it
plunged

we
plunged

you
plunged

they
plunged

Quá khứ tiếp diễn

I
was plunging

you
were plunging

he/she/it
was plunging

we
were plunging

you
were plunging

they
were plunging

Hiện tại hoàn thành

I
have plunged

you
have plunged

he/she/it
has plunged

we
have plunged

you
have plunged

they
have plunged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plunging

you
have been plunging

he/she/it
has been plunging

we
have been plunging

you
have been plunging

they
have been plunging

Quá khứ hoàn thành

I
had plunged

you
had plunged

he/she/it
had plunged

we
had plunged

you
had plunged

they
had plunged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plunging

you
had been plunging

he/she/it
had been plunging

we
had been plunging

you
had been plunging

they
had been plunging

Tương lại đơn

I
will plunge

you
will plunge

he/she/it
will plunge

we
will plunge

you
will plunge

they
will plunge

Tương lại tiếp diễn

I
will be plunging

you
will be plunging

he/she/it
will be plunging

we
will be plunging

you
will be plunging

they
will be plunging

Tương lại hoàn thành

I
will have plunged

you
will have plunged

he/she/it
will have plunged

we
will have plunged

you
will have plunged

they
will have plunged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plunging

you
will have been plunging

he/she/it
will have been plunging

we
will have been plunging

you
will have been plunging

they
will have been plunging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.