Plummet

Chia đông từ “plummet” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plummet. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plummet

Quá khứ đơn
  • plummeted

Quá khứ phân từ
  • plummeted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plummet

you
plummet

he/she/it
plummets

we
plummet

you
plummet

they
plummet

Thì hiện tại continuous

I
am plummeting

you
are plummeting

he/she/it
is plummeting

we
are plummeting

you
are plummeting

they
are plummeting

Quá khứ đơn

I
plummeted

you
plummeted

he/she/it
plummeted

we
plummeted

you
plummeted

they
plummeted

Quá khứ tiếp diễn

I
was plummeting

you
were plummeting

he/she/it
was plummeting

we
were plummeting

you
were plummeting

they
were plummeting

Hiện tại hoàn thành

I
have plummeted

you
have plummeted

he/she/it
has plummeted

we
have plummeted

you
have plummeted

they
have plummeted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plummeting

you
have been plummeting

he/she/it
has been plummeting

we
have been plummeting

you
have been plummeting

they
have been plummeting

Quá khứ hoàn thành

I
had plummeted

you
had plummeted

he/she/it
had plummeted

we
had plummeted

you
had plummeted

they
had plummeted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plummeting

you
had been plummeting

he/she/it
had been plummeting

we
had been plummeting

you
had been plummeting

they
had been plummeting

Tương lại đơn

I
will plummet

you
will plummet

he/she/it
will plummet

we
will plummet

you
will plummet

they
will plummet

Tương lại tiếp diễn

I
will be plummeting

you
will be plummeting

he/she/it
will be plummeting

we
will be plummeting

you
will be plummeting

they
will be plummeting

Tương lại hoàn thành

I
will have plummeted

you
will have plummeted

he/she/it
will have plummeted

we
will have plummeted

you
will have plummeted

they
will have plummeted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plummeting

you
will have been plummeting

he/she/it
will have been plummeting

we
will have been plummeting

you
will have been plummeting

they
will have been plummeting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.