Pluck

Chia đông từ “pluck” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pluck. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pluck

Quá khứ đơn
  • plucked

Quá khứ phân từ
  • plucked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pluck

you
pluck

he/she/it
plucks

we
pluck

you
pluck

they
pluck

Thì hiện tại continuous

I
am plucking

you
are plucking

he/she/it
is plucking

we
are plucking

you
are plucking

they
are plucking

Quá khứ đơn

I
plucked

you
plucked

he/she/it
plucked

we
plucked

you
plucked

they
plucked

Quá khứ tiếp diễn

I
was plucking

you
were plucking

he/she/it
was plucking

we
were plucking

you
were plucking

they
were plucking

Hiện tại hoàn thành

I
have plucked

you
have plucked

he/she/it
has plucked

we
have plucked

you
have plucked

they
have plucked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plucking

you
have been plucking

he/she/it
has been plucking

we
have been plucking

you
have been plucking

they
have been plucking

Quá khứ hoàn thành

I
had plucked

you
had plucked

he/she/it
had plucked

we
had plucked

you
had plucked

they
had plucked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plucking

you
had been plucking

he/she/it
had been plucking

we
had been plucking

you
had been plucking

they
had been plucking

Tương lại đơn

I
will pluck

you
will pluck

he/she/it
will pluck

we
will pluck

you
will pluck

they
will pluck

Tương lại tiếp diễn

I
will be plucking

you
will be plucking

he/she/it
will be plucking

we
will be plucking

you
will be plucking

they
will be plucking

Tương lại hoàn thành

I
will have plucked

you
will have plucked

he/she/it
will have plucked

we
will have plucked

you
will have plucked

they
will have plucked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plucking

you
will have been plucking

he/she/it
will have been plucking

we
will have been plucking

you
will have been plucking

they
will have been plucking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.