Plot

Chia đông từ “plot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plot

Quá khứ đơn
  • plotted

Quá khứ phân từ
  • plotted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plot

you
plot

he/she/it
plots

we
plot

you
plot

they
plot

Thì hiện tại continuous

I
am plotting

you
are plotting

he/she/it
is plotting

we
are plotting

you
are plotting

they
are plotting

Quá khứ đơn

I
plotted

you
plotted

he/she/it
plotted

we
plotted

you
plotted

they
plotted

Quá khứ tiếp diễn

I
was plotting

you
were plotting

he/she/it
was plotting

we
were plotting

you
were plotting

they
were plotting

Hiện tại hoàn thành

I
have plotted

you
have plotted

he/she/it
has plotted

we
have plotted

you
have plotted

they
have plotted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plotting

you
have been plotting

he/she/it
has been plotting

we
have been plotting

you
have been plotting

they
have been plotting

Quá khứ hoàn thành

I
had plotted

you
had plotted

he/she/it
had plotted

we
had plotted

you
had plotted

they
had plotted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plotting

you
had been plotting

he/she/it
had been plotting

we
had been plotting

you
had been plotting

they
had been plotting

Tương lại đơn

I
will plot

you
will plot

he/she/it
will plot

we
will plot

you
will plot

they
will plot

Tương lại tiếp diễn

I
will be plotting

you
will be plotting

he/she/it
will be plotting

we
will be plotting

you
will be plotting

they
will be plotting

Tương lại hoàn thành

I
will have plotted

you
will have plotted

he/she/it
will have plotted

we
will have plotted

you
will have plotted

they
will have plotted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plotting

you
will have been plotting

he/she/it
will have been plotting

we
will have been plotting

you
will have been plotting

they
will have been plotting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.